Oferta dla firm

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, obejmując wszelkie aspekty jej działalności. Doradzamy naszym klientom w bieżącej działalności, w szczególności w zakresie prawa handlowego, cywilnego, prawa pracy i administracyjnego. Dokonujemy analizy i sporządzamy umowy handlowe oraz opinie prawne. Doradzamy naszym klientom przy zakładaniu firm oraz przekształcaniu formuły ich działania.

Diagnozujemy i ustalamy stan prawny majątków przedsiębiorstw oraz nieruchomości na potrzeby wszelkich transakcji gospodarczych (due diligence). Obsługa ta dotyczy zarówno osób fizycznych, jednoosobowych przedsiębiorców, jak i spółek prawa handlowego.
Zajmujemy się również procedurą związaną z przekształceniem zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego oraz  restrukturyzacją samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Oferujemy pomoc prawną w prowadzeniu wszelkiego rodzaju sporów powstałych w związku z działalnością gospodarczą przedsiębiorców. Reprezentujemy swoich Klientów na etapie postępowań mediacyjnych, przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym, przed organami i sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, oraz w ramach postępowań polubownych i arbitrażowych.

Zakres oferty:

Prawo cywilne
 1. weryfikacja zawartych umów oraz nadzór bądź obsługę nowo zawieranych umów,
 2. wydawanie opinii prawnych,
 3. reprezentowanie i doradzanie w stosunkach z kontrahentami podczas negocjowania i zawierania umów,
 4. informowanie o zmianach  przepisów prawnych mających wpływ na działalności Przedsiębiorstwa.
Prawo administracyjne
 1. udzielanie pomocy prawnej w zakresie uzyskiwania koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych,
 2. sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawa administracyjnego,
 3. reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej,
 4. reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach sądowo - administracyjnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Prawo Spółek
 1. bieżąca obsługa korporacyjna, a w szczególności przygotowywanie i prowadzenie walnych zgromadzeń akcjonariuszy/zgromadzeń wspólników, opracowanie projektów uchwał organów spółki, prowadzenie postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
 2. rozwiązywanie konfliktów pomiędzy udziałowcami oraz wspólnikami, przygotowywanie umów pomiędzy akcjonariuszami/wspólnikami,
 3. pomoc w procesach łączenia, podziału i przekształceń spółek handlowych, podwyższania kapitału zakładowego, przymusowego wykupu akcji, umarzania akcji oraz nabywania akcji własnych przez spółki,
 4. pomoc prawna przy wprowadzaniu spółek na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, pomoc przy organizowaniu pierwszych ofert publicznych.
Prawo Pracy
 1. doradztwo i reprezentacja w przypadku sporów sądowych,
 2. pomoc prawna w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, konstruowanie umów o pracę, umów zlecenia oraz kontraktów menadżerskich z uwzględnieniem klauzul poufności oraz zakazu działalności konkurencyjnej,
 3. doradztwo przy przeprowadzaniu zwolnień grupowych,
 4. opracowywanie i przeprowadzenie strategii przejęcia zakładu pracy wraz z załogą pracowniczą,
 5. doradztwo, negocjowanie i przygotowanie układów zbiorowych pracy i pakietów socjalnych,
 6. pomoc prawna przy uzyskiwaniu zezwoleń na zatrudnianie cudzoziemców,
 7. nadzór i ewentualne propozycje zmian w regulaminach wewnętrznych (Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i inne),
 8. informowanie o zmianach w przepisach dotyczących prawa pracy i ich konsekwencjach,
 9. prowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy.
Gospodarcze postępowanie sądowe (windykacja)
 1. postępowanie przedsądowe – badanie aktualnej możliwości spłaty zadłużenia przez dłużnika oraz podjęcie negocjacji co do sposobu i formy spłaty zadłużenia w celu ugodowego zakończenia sprawy. Postępowanie na tym etapie obejmuje wezwanie dłużnika do dobrowolnego spełnienia świadczenia, uzyskanie aktualnych informacji o dłużniku (w tym aktualnych odpisów z KRS, ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli takie nie będą w posiadaniu Przedsiębiorstwa),
 2. reprezentacja w postępowaniu sądowym w I i II instancji, w tym przygotowywanie wszelkich pism procesowych (pozew, odpowiedzi na pisma procesowe, wnoszenie środków odwoławczych) aż do uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty lub wyroku,
 3. reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym obejmująca przygotowanie wniosku egzekucyjnego, zawierającego możliwe sposoby egzekucji z majątku dłużnika, ścisłą współpracę z komornikami, nadzór nad podejmowanymi przez komorników czynnościami egzekucyjnymi oraz monitorowanie przebiegu egzekucji,
 4. bieżące  raportowanie i informowanie Przedsiębiorstwa o stanie spraw przez czas prowadzenia windykacji,
 5. reprezentacja Przedsiębiorstwa we wszelkich innych zleconych sprawach przed sądami powszechnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Sądem Najwyższym,
 6. Mediacja – udział w próbach ugodowego załatwienia sporu, negocjowanie rozwiązań ugodowych.
Prawo Medyczne
 1. Bieżąca obsługa prawna publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych podmiotów leczniczych,
 2. zawierania i realizacji umów z zakresie bieżącej działalności publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych podmiotów leczniczych,
 3. zawieranie i realizacja umów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 4. sporządzanie opinii prawnych w zakresie bieżącej obsługi publicznych zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów leczniczych,
 5. prowadzenie postępowań cywilnych w imieniu publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych podmiotów leczniczych,
 6. prowadzenie postępowań w przedmiocie odpowiedzialności cywilnej i zawodowej lekarzy.
Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej
 1. przygotowanie uchwał w przedmiocie restrukturyzacji przez organ założycielski,
 2. ustalenie wykazu zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
 3. rejestracja nowego podmiotu leczniczego,
 4. sporządzenie umowy dotyczącej dzierżawy ruchomości, nieruchomości,
 5. pomoc przy przeniesieniu pracowników z publicznego zakładu opieki zdrowotnej do nowego podmiotu leczniczego,
 6. przygotowanie wniosków do Ministerstwa Finansów o udzielenie organowi założycielskiemu pożyczki z budżetu państwa z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
 7. prowadzenie negocjacji z wierzycielami w kwestii spłaty zobowiązań,
 8. przygotowanie uchwał intencyjnych w sprawie przyjęcia kierunków i zmian funkcjonowania podmiotu leczniczego.
Zamówienia publiczne
 1. pomoc prawna przy sporządzaniu i  zawieraniu umów w związku z procedurą przetargową prowadzoną w trybie zamówień publicznych,
 2. sporządzanie istotnych postanowień umowy, wzorców umów,
 3. pomoc prawna przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 4. przygotowywanie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych i planów zamówień publicznych,
 5. analiza prawna prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 6. opiniowanie zasadności i przygotowywanie odwołań, przystąpienia do postępowań odwoławczych, sprzeciwów, opozycji i skarg, przygotowywanie projektów odpowiedzi na odwołania,
 7. opinie prawne z zakresu zagadnień prawnych zamówień publicznych,
 8. reprezentowanie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami,
 9. pomoc prawna w sporach dotyczących wykonywania umów zawartych w trybie zamówień publicznych.
Nieruchomości i prawna obsługa procesu inwestycyjnego
 1. doradztwo prawne w zakresie nabywania nieruchomości (analiza stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, udział w negocjacjach zmierzających do nabycia nieruchomości, opracowanie projektu aktu notarialnego) – koncepcja proponowana przez kancelarię opera się w szczególności o analizę ksiąg wieczystych nieruchomości, pod kątem istniejących obciążeń i roszczeń osób trzecich, mogących mieć wpływ na skuteczne nabycie nieruchomości i przeprowadzenie inwestycji; biorąc pod uwagę, że istniejące roszczenia osób trzecich mogą stanowić podstawę ewentualnych roszczeń odszkodowawczych analiza stanu prawnego jest bardzo istotnym elementem przygotowania nabycia nieruchomości i realizacji planów inwestycyjnych; współpraca kancelarii z osobami zawodowo zajmującymi się świadczeniem usług geodezyjno – kartograficznych (pomiary sytuacyjno – wysokościowe i opracowanie ich wyników, rozgraniczenie i podział nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji dla celów prawnych, geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne) pozwala przyśpieszyć okres regulowania ewentualnych rozbieżności w stanie faktycznym nieruchomości, wynikającym z wpisów w księgach wieczystych i rejestrach, mapach ewidencyjnych i innej dokumentacji; uczestniczenie w procedurach zbywania przez Skarb Państwa zasobu nieruchomości,
 2. doradztwo prawne w zakresie inwestycji na nieruchomościach pod kątem prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego, udział w przygotowaniu dokumentacji prawnej dotyczącej wyboru projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego, generalnego wykonawcy robót budowlanych, przygotowanie projektów umów w zakresie wykonania inwestycji,
 3. reprezentowanie przed sądem i innymi organami w sporach i postępowaniach dotyczących stanu prawnego nieruchomości.