Prawo Pracy

 1. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy  – doradztwo, a także prowadzenie  negocjacji,
 2. sporządzanie umów o zakazie konkurencji,
 3. wypadki przy pracy (m.in. postępowanie powypadkowe, roszczenia pracowników),
 4. legalizacja pracy i pobytu obywateli państw trzecich,
 1. prowadzenie spraw sądowych m.in.:
  1. o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  2. o wynagrodzenie za pracę lub inne świadczenia,
  3. o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  4. o ekwiwalent pieniężny za urlop,
  5. o zapłatę odprawy (pośmiertnej, emerytalnej lub rentowej itd.),
  6. o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
  7. o przywrócenie do pracy,
  8. o odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę,
  9. o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
  10. o zadośćuczynienie pieniężne w przypadku mobbingu, o odszkodowanie w przypadku mobbingu,
  11. o sprostowanie świadectwa pracy, o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.